Werkwijze en Voorwaarden

Werkwijze en Voorwaarden


Werkwijze coachtraject

Ieder traject start met een vrijblijvend intakegesprek van maximaal een uur, waarbij de centrale vraag wordt verkend, de mogelijkheden worden besproken en er wordt gekeken of er voldoende basis is om met elkaar het traject aan te gaan. Na het intakegesprek zal er een coachcontract worden opgesteld waarin het doel, duur van het traject, startdatum en overige afspraken in zijn vastgelegd. Afhankelijk van de coachvraag, kan het een coachtraject zijn van 1-3 coachsessies of een gemiddeld traject van 6-8 coachsessies. De werkwijze (offline en/of online) en de locatie wordt in overleg afgestemd. Tijdens de coaching maak ik gebruik van verschillende methoden en technieken, mijn intuïtie en ervaring. De coaching wordt afgesloten met een eindevaluatie.

 

Werkwijze Sollicitatietraining

Tijdens het vrijblijvende intakegesprek van maximaal een uur zal de centrale vraag worden verkend en de mogelijkheden worden besproken. In overleg zal worden bepaald op welke verschillende fasen je wilt worden getraind en zal er een coach/trainingscontract worden opgesteld met de afspraken. De training kan zowel online als offline of een combi van beiden worden gegeven.

 

Werkwijze HRM advies

Tijdens het vrijblijvende intakegesprek van maximaal een uur zal de centrale vraag worden verkend en de mogelijkheden worden besproken. Afhankelijk van de vraag kan het een kort (eenmalig) advies zijn of bestaat het uit meerdere advies contactmomenten. In overleg zal dit op maat worden afgestemd.

 

Werkwijze mediation

Conform de richtlijnen van mediators zal de werkwijze worden afgestemd.

Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid van alle partijen.

 

Voor welke vorm van begeleiding (coaching, training of advies) je ook kiest, het is maatwerk en wordt op jouw behoeften afgestemd.Peace cannot be kept by force,

It can only be achieved by understanding

 


Algemene voorwaarden


Algemeen.

1.1.Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen van toepassing en geldt op iedere aanbieding en overeenkomst opgesteld door BCA.

1.2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Dienstverlening.

2.1. Alle werkzaamheden die door BCA worden verricht worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde dienstverlening is sprake van een wederzijdse inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders

is bepaald.

2.2. BCA bepaalt in overleg met de klant de wijze waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd en waar deze plaatsvindt. Daarbij neemt BCA de door de kant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijke in acht.

 

Geheimhouding.

3.1. Tenzij enig wetbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel BCA daartoe verplicht,

is BCA verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie

die is verkregen vanuit de klant. De klant kan ter zake (schriftelijk) ontheffing verlenen.

3.2. Op art. 3.1. wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval BCA voor zichzelf optreed in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 

Privacy.

4.1. Bij het aangaan van de coachopdracht zal BCA enige persoonsgegevens verwerken.

Dit zijn algemene naw en contactgegevens alsmede alles wat er tijdens de intake en coachsessies op welke wijze dan ook wordt verteld.

4.2 De persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de coachovereenkomst.

4.3. Ook kunnen de persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

4.4. BCA zal geen gegevens verstrekken aan of voor commerciële of goede doelen.

4.5. BCA zal uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met de persoonsgegevens omgaan en zich houden aan de privacyrichtlijnen.

 

Intellectueel eigendom.

5.1. BCA behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten welke zij gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van haar dienstverlening en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectueel eigendom heeft of geldend

kan maken.

 

Betalingstermijn.

6.1. De betaling dient, zonder aftrek korting of schuldverrekening te geschieden binnen 5 dagen

na factuurdatum in de aangegeven valuta door middel van overmaking ten gunste van BCA

aan te wijze rekening.

6.2. Het honorarium van BCA is exclusief reiskosten en te maken onkosten door BCA.

6.3. Alle tarieven zijn incl. BTW en andere heffingen welke van overheidswegen (kunnen) worden opgelegd.

6.4. Annulering van de afspraak dient uitsluitend 24 uur van tevoren te hebben plaatsgevonden. Dan zal deze afspraak worden verzet en niet in rekening worden gebracht. Bij annulering na deze tijd vindt er geen restitutie plaats en zullen de kosten wel in rekening worden gebracht.

 

Aansprakelijkheid.

7.1.BCA is niet aansprakelijk voor eventuele schade die mocht zijn ontstaan tijdens of na de dienstverlening

7.2.BCA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BCA is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Klachtenregeling.

8.1. Als geaccrediteerde coach bij de NOBCO hoor ik mij te houden aan de Internationale ethische gedragscode maar mocht er een klacht hierover zijn en we komen er samen niet uit dan kan de klacht bij de NOBCO worden ingediend. NOBCO staat voor de kwaliteit van het vakgebied. https://www.nobco.nl/klachtenprocedure

 

 


  Ben je geïnteresseerd in een van de      trajecten of wil je meer informatie,          neem dan contact met mij op via:


Info@brouwercoachingenadies.nl