Algemene Voorwaarden

Brouwer Coaching en Advies

Algemene voorwaarden

Algemeen.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen van toepassing en geldt op iedere aanbieding en overeenkomst opgesteld door BCA.

 

1.2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Dienstverlening.

2.1. Alle werkzaamheden die door BCA worden verricht worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde dienstverlening is sprake van een wederzijdse inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

2.2. BCA bepaalt in overleg met de klant de wijze waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd en waar deze plaatsvindt. Daarbij neemt BCA de door de kant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijke in acht.

 

Geheimhouding.

3.1. Tenzij enig wetbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel BCA daartoe verplicht, is BCA verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen vanuit de klant. De klant kan ter zake (schriftelijk) ontheffing verlenen.

 

3.2.Op art. 3.1. wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval BCA voor zichzelf optreed in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 

Intellectueel eigendom.

4.1. BCA behoud zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten welke zij gebruikt en/of heeft ontwikkelt in het kader van haar dienstverlening en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectueel eigendom heeft of geldend kan maken.

 

Betalingstermijn.

5.1. De betaling dient, zonder aftrek korting of schuldverrekening te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum in de aangegeven valuta door middel van overmaking ten gunste van BCA aan te wijze rekening.

 

5.2. Het honorarium van BCA is exclusief reiskosten en te maken onkosten door BCA.

 

5.3. Alle tarieven zijn incl. BTW en andere heffingen welke van overheidswegen (kunnen) worden opgelegd.

 

5.4. Annulering van de afspraak dient uitsluitend 24 uur van te voren te hebben plaatsgevonden. Dan zal deze afspraak worden verzet en niet in rekening worden gebracht. Bij annulering na deze tijd vindt er geen restitutie plaats en zullen de kosten wel in rekening worden gebracht.

 

Aansprakelijkheid.

6.1. BCA is niet aansprakelijk voor eventuele schade die mocht zijn ontstaan tijdens of na de dienstverlening.

 

6.2. BCA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BCA is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

 

 

 

 

Ben je geïnteresseerd in een van de trajecten of wil je meer informatie, neem dan contact met mij op via:

 

info@brouwercoachingenadvies.nl